• 1
  • slider
  • 3c
  • 3c
11 2c2 3c3 4c3


COURSE CO-DIRECTORS

Ajit Desai, Mumbai
Ajay Chaurasia, Mumbai
Ajay Mahajan,Mumbai
Amit Vora,Mumbai
Arun Kalyansundaram,Chennai
Ajit Menon, Mumbai
AjitMullasari, Chennai
Anil Dhall, New Delhi
Brian Pinto, Mumbai
B P Singh, Patna
Bharat Dalvi, Mumbai
C N Manjunath,Bangalore
C. G Bahuleyan, Thiruvananthapuram
Dev Pahlajani, Mumbai
Deepak Davidson, Kottayam
Debabrata Roy, Kolkata
G N Rachmale, Mumbai
Girish Warawdekar, Mumbai
G. Sangotuvellu, Chennai
Harsh Wardhan, New Delhi
K Abraham, Chennai
K K Talwar, Delhi
K N Reddy, Chennai
Kamal Sharma, Ahmedabad
K Venugopal, Kochi
Kewal C Goswami, Delhi
Kirti Punamiya, Mumbai
M. K Das, Kolkata
Manish Bansal, New Delhi
Madhuri Jyotsana, Hyderabad
N. N. Khanna, New Delhi
N. O. Bansal, Mumbai
P. K. Goel, Lucknow
P PMohanan, Thrissur
Praveer Agarwal, Delhi


Prakash Hazra, Kolkata
Prashant Upasani, New Delhi
Prathap Kumar, Calicut
P K Sahoo, Bhubaneshwar
Praveen Jain, Jhansi
Ramkrishnan, Delhi
Ranjan Shetty, Bangalore
Ravinder Singh Rao, Jaipur
Rabin Chakraborty, Kolkata
Raman Chawala, Jalandhar
Rajneesh Kapoor, Delhi
Rakesh Yadav, Delhi
Rishi Sethi, Lucknow
Rony Mathew, Kaloor
S Jayaranganath, Bangalore
Sanjay Chugh, Delhi
Sundeep Mishra, New Delhi
Sadanand Shetty, Mumbai
S Ramakrishnan, Delhi
Sameer Dani, Ahmedabad
Sameer Gupta, New Delhi
Shibba Chhabra, Amritsar
Soumitra Kumar, Kolkata
Snehal Kulkarni, Mumbai
Sreeniwas Kumar, Hyderabad
Shibba Chhabra, Ludhiana
Tejas Patel, Ahmedabad
Thomas Alexander, Calicut
V. Surya Prakash Rao, Hyderabad
Vidyut Jain, Indore
Vijay Kumar Chopra, New Delhi
Vijay, Trehan, New Delhi
Vivek Mehan, Mumbai
Yash Lokhandwala, Mumbai
Yash Paul Sharma, Chandigarh

News & Updates >>

Conference Secretariat >>

Prof. Dr. Vijay Bang
Course Director


Purna Building, Flat No. 1103,
68/69, Sir Pochkhanwala Road, Worli,
Mumbai - 40030

Email: [email protected]
Phone: +91 9820030363

Time Left to Event in Mumbai >>

Follow Us >>

 

Visitors >>

Flag Counter