• 1
  • slider
  • 3c
  • 3c
11 2c2 3c3 4c3


CHIEF PATRONS

A B Mehta
Anjan Lal Dutta
Ashok Seth
D S Gambhir
H K Chopra
K K Sethi
K M Cherian
K Saratchandra
Lekha Pathak
Mantosh Panja
M Khalilullah


Naresh Trehan
O P Yadav
P K Deb
Satyavan Sharma
Santanu Guha
Susil Munsi
Samuel Mathew
Upendra Kaul
V K Bahl
Lt. Gen. V Ravishankar

News & Updates >>

Conference Secretariat >>

Prof. Dr. Vijay Bang
Course Director


Purna Building, Flat No. 1103,
68/69, Sir Pochkhanwala Road, Worli,
Mumbai - 40030

Email: [email protected]
Phone: +91 9820030363

Time Left to Event in Mumbai >>

Follow Us >>

 

Visitors >>

Flag Counter